profil na facebook
centrum_recyklingu_przetwarzanie_odpadow

1FSjf-0CC2lFWpz0OdnlcJfe5V-4QOHs5Zen2pRXX0YIAvgHO3M9IECI9NOKH_lJDaiIKHnngE7FubTzEWwoqldebsZ7B8zeNvmqK8YHWyNLEi34T9baeD5qPH_jcN7B

BVQpWAefeqf8z-QcuW3NN5dhZb91m0pA0LRWKjBVUHoIAvgHO3M9IECI9NOKH_lJDaiIKHnngE7FubTzEWwoqldebsZ7B8zeNvmqK8YHWyNLEi34T9baeD5qPH_jcN7B

wVWiqqsM2SThWZodgUEkbdWLjhEXv9UFcF1Qc4nrnFsIAvgHO3M9IECI9NOKH_lJDaiIKHnngE7FubTzEWwoqldebsZ7B8zeNvmqK8YHWyNLEi34T9baeD5qPH_jcN7B

hk2u2LyIqRdgj9uc7hB3NKFcFPBA65XAzIuK2HzEW4UIAvgHO3M9IECI9NOKH_lJDaiIKHnngE7FubTzEWwoqldebsZ7B8zeNvmqK8YHWyNLEi34T9baeD5qPH_jcN7B

AiPbtZclPnp7O4hp30ILHwDRVI6xsOclWZhl0ThumPMIAvgHO3M9IECI9NOKH_lJDaiIKHnngE7FubTzEWwoqldebsZ7B8zeNvmqK8YHWyNLEi34T9baeD5qPH_jcN7B

Sortownia odpadów

Sortownia surowców wtórnych WPO ALBA S.A.

Rocznie WPO ALBA zbiera ok. 140 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych. Poprzez realizację wskazanej inwestycji firma planuje nie tylko wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawnych, ale także spełniać oczekiwania swoich klientów i działać w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie bowiem z przepisami prawa unijnego składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania.

Nowoczesna instalacja

Budowa nowoczesnej instalacji do odzysku odpadów pozostaje w ścisłym związku z Dyrektywą Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, znowelizowaną Dyrektywą Rady 91/156/EEC, Dyrektywą Rady 91/692/EEC oraz decyzją Komisji 96/350/EC. Na szczeblu krajowym cel omawianego projektu wpisuje się w cele wskazane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, a na szczeblu lokalnym spełnia cele wytyczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Wrocławia. W tym ostatnim dokumencie zakładany stopień zmniejszenia ilości odpadów składowanych zawierających frakcję biologiczną w roku 2012 określony został na 30 %, natomiast zmniejszenia ogólnej ilości składowanych odpadów bytowych na 42 %.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów

Do podjęcia działań w kierunku segregacji odpadów komunalnych, a także ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych poddawanych składowaniu, zobowiązują wszystkich wytwórców odpadów z terenu Miasta Wrocławia również inne akty prawa. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w odpowiednio oznaczonych kolorystycznie pojemnikach.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dotyczy tworzyw sztucznych, szkła (białe i kolorowe), makulatury, a także odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji.

W ramach wywiązywania się z powyższych zobowiązań możliwe jest prowadzenie zbiórki selektywnej z podziałem na odpady ulegające biodegradacji oraz niesegregowane odpady komunalne, niezawierające odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych, o ile właściciel nieruchomości wykaże się umową na odbiór tak gromadzonych odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odzysk odpadów w drodze sortowania. Innymi słowy, Gmina Wrocław dopuściła możliwość segregowania odpadów na dwie grupy i tym samym posiadania przez wytwórców odpadów dwóch pojemników na odpady (względnie pojemnik lub worek ma odpady „bio”) zamiast siedmiu, jeżeli firma odbierająca odpady odstawia je do sortowni odpadów. Tym samym, bez sortowni odpadów nie jest możliwe zgodnie z literą prawa realizowanie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem łatwiejszego i jednocześnie tańszego dla wytwórców odpadów sposobu selekcji odpadów.

Zmniejszona ilość odpadów na składowiskach

W wyniku działania sortowni odpadów zmniejszy się w znaczący sposób ilość odpadów poddawanych składowaniu – ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych wyodrębnione zostaną bowiem następujące frakcje podlegające odpowiednio dalszemu zagospodarowaniu:

  • surowce wtórne (szkło, makulatura, butelki typu PET, folia, chemia gospodarcza, inne tworzywa twarde i miękkie, metale żelazne i nieżelazne) poddawane będą dalej procesom odzysku i recyklingu;
  • frakcja mineralna – wykorzystywana będzie gospodarczo jako materiał do tworzenia obwałowań, skarp oraz przesypek na składowiskach odpadów;
  • frakcja organiczna (BIO) – poddawana będzie procesowi kompostowania lub fermentacji;
  • odpady niebezpieczne – będą wyodrębniane i przekazywane dalej do unieszkodliwienia.

W wyniku realizacji omawianego projektuwskaźnik odzysku wszystkich surowców wtórnych w kolejnych pięciu latach funkcjonowania zakładu przewidywany jest na poziomie kilkunastu procent, odzysku frakcji BIO na poziomie ok. 15 %, natomiast odpadów inertnych na poziomie ok. 20 %.
I tak, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Dolnego Śląska do roku 2006 powinno zostać odzyskanych 45% papieru, 22% tworzyw sztucznych, 35% odpadów organicznych. W dalszych latach przewiduje się wzrost poziomu odzysków. Według prognoz w latach 2010-2015, WPO ALBA będzie odzyskiwać już 60% papieru, 25% tworzyw sztucznych, połowę odpadów organicznych.

W zgodzie ze środowiskiem

Dodatkowo dzięki sortowni WPO ALBA planuje wyodrębnić ze strumienia odpadów komunalnych i wykorzystywać do produkcji paliw alternatywnych tzw. lekką frakcję odpadów, która spełnia określone normy kaloryczności. Odpowiednie dalsze przygotowanie w/w odpadów pozwala na wykorzystywanie ich jako paliwa zastępczego w procesach odzysku energii w piecach cementowniczych. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem z dnia 7 września 2005r. w sprawie dopuszczania do składowania na składowisku odpadów danego typu, składowanie odpadów komunalnych, których ciepło spalania wynosi powyżej 6 MJ/kg, jako niezgodne z przepisami.
Powyższe nabiera szczególnego znaczenia wobec faktu, że Wrocław wytwarza rocznie około 250 tysięcy ton odpadów (!). Dzięki sortowni z odpadów komunalnych wybrane zostaną surowce wtórne, ilość odpadów złożonych na składowisko będzie dużo mniejsza, zaś zawartość odpadów mniej szkodliwa dla środowiska. Uruchomienie sortowni odpadów nie tylko wynika z obowiązków narzuconych przez przepisy prawa unijnego, krajowego i miejscowego, lecz leży w szeroko rozumianym interesie społecznym, a także stanowi istotny element ochrony środowiska.